رعاية متكاملة لجميع جرحى الوطن

برنامه مراقبت

کار این برنامه در مرحله نقاهت مجروح پس از مرخصی او از بیمارستان تکیه می کند، چون این برنامه وضعیت زخمی از لحاظ درمانی در مراکز بهداشتی و درمانی زیر نظارت پزشکی همواره ای دنبال میکند و نیز وقت مراجعه انان به بیمارستانها پیگیری میکند و تکمیل نیازهای لازم برای بهبودی کامل مجروح است.