رعاية متكاملة لجميع جرحى الوطن

برنامه های ما

1- برنامه تغذیه
بر اساس جداول تغذیه سالم (عام و ویژه) که برای مجروحان زیر نظارت بهداشتی و پزشکی برنامه ریزی شده، برنامه تغذیه بنیاد سه وعده غذایی روزانه به مجروحان در بیمارستان ها و خانه های سالمندان و مرکز معلولان توسط آشپزخانه های مرکزی مال بنیاد ارائه میدهد.

2- برنامه مراقبت
کار این برنامه در مرحله نقاهت مجروح پس از مرخصی او از بیمارستان تکیه می کند، چون این برنامه وضعیت زخمی از لحاظ درمانی در مراکز بهداشتی و درمانی زیر نظارت پزشکی همواره ای دنبال میکند و نیز وقت مراجعه انان به بیمارستانها پیگیری میکند و تکمیل نیازهای لازم برای بهبودی کامل مجروح است.

3- برنامه دارو
با توجه به گرانی دارو و کمبود بسیاری از آن ها است، اما برنامه دارویی نیازهای مجروحان را از دارو ولوازم درمانی و بهداشتی توسط داروسازان متخصص تأمین میکند. و داروها را به زخمیان تحویل میشود و نیز برنامه درمانی انان را پیگیری میکند. همچنان برنامه به بیمارستان های دولتی با تعدادی از داروها کمک میکند، ونیز از مراکز بهداشتی که به آوارگان خدماتی ارائه میدهد حمایت میکند..

4- برنامه بیمارستانها
این برنامه به انتقال مجروح از محل حادثه تا رسیدن او به بیمارستان دنبال میکند. وهرگونه آزمایش، رادیولوژی و سونوگرافی لازم انجام میشود، و همچنین نیازهای دیگر مانند لایه ها و لوازم جراحی فراهم میکند. همه این کار همزمان با پیگیری روزانه ای توسط بیش از 300 داوطلب در بسیاری از استان های جمهوری انجام میشود.

5- برنامه معلولان

این برنامه آمار معلولان را میگیرد، نوع ناتوانی مشخص میکند و نظر سنجی لازم را جمع آوری میکند تا برنامه ای مناسب برای بازسازی معلول جسمی مشخص کند و بار دیگر جای خود را در جامعه بگیرد، و همچنین با مقامات ذیصلاح و مراکز علاقه مند به ارائه خدمات معلولان هماهنگی میکند.