رعاية متكاملة لجميع جرحى الوطن

درباره بنیاد

بنیاد زخمی یک نهاد غیر دولتی است که دست به فعالیت اجتماعی و امور خیریه می زند. وعنایت کامل به زخمیها ارائه میدهد.

دیدگاه
مراقبت های یکپارچه ای از همه زخمی های کشور

پیام بنیاد
به دنبال ارائه کردن مراقبت های یکپارچه ای به مجروحان کودکان، زنان و مردان است. بنیاد معتقد است که این کار تحقق پیدا نمی کند مگر با تلاش های بشری بزرگ و هموارگی و همبستگی بشری و آگاهی دادن جامعه بشری به اهمیت هزینه و خرج کردن در راه خدا است. و نیز جامعه بشری و سازمان های بین المللی مسئولیت های خود را در قبال مجروحان بعهده بگیرند.

هدفهای بنیاد
1. ارائه کمک های مالی و مادی به زخمیها.
2. ارائه خدمات درمانی ویاری پزشکی به زخمیها.
3. رفاه خانواده و فرزندان زخمی
4. یافتن داستگاه های جبرانی و جایگزین برای مجروحان، معلولان و توانبخشی
5. پیگیری وضعیت زخمی نزد مقامات رسمی و ثبت آن در پایگاه داده ها است.