رعاية متكاملة لجميع جرحى الوطن

بنیاد زخمیان دختر فاطمه را در خانه اش دیدار میکند

کمیته زنان و کودکان بنیاد روز پنج شنبه 1/ ژوئن/ 2017 به بازدید از زخمی فاطمه الهبيلي, 10 سال, در خانه اش رفت، و به او صندلی چرخدار و صندلی دستشویی تا به طور مستقل و آسان حرکت کند هدیه میکند.

” فاطمه” یکی از قربانیان جنگ که به دلیل آن دو پاهای خود را از دست داد.

فاطمه پس از غارتی که ماشین خانواده اش را هدف قرار گرفت  از استان جوف  به آرژانسی بیمارستان انقلاب در صنعا در ماه آوریل برده شد. بنیاد درمان و پیگیری وضعیت کامل فاطمه را بعهده گرفت. بنیاد پس از مرخصی فاطمه از بیمارستان هنوز   به پیگیری وضعیت و نیازهای فعلی خود ادامه میدهد.

بنیاد کوشش بی وقفه خود را برای کمک به زخمیان و ارائه خدمات لازم به کار می بندد برای کاهش درد و رنج انان به ویژه زخمیان کودک و زنان چون بارزترین قشر زیر زیان هستند.

 

You might also like