رعاية متكاملة لجميع جرحى الوطن

بنیاد زخمیان، فشار بر بیمارستان ها را از راه ایجاد خانه های مراقبت ویژه کاهش میدهد

در ادامه آشنایی با فعالیت بنیاد، امروز در مورد برنامه مراقبتها صحبت میکنیم که دلیل ایجاد آن افزایش تعداد زخمیانی که منجر به فشار سنگین بر بیمارستان ها است، به همین دلیل بنیاد این برنامه را ایجاد کرد که زخمیان را توسط این برنامه به خانه های مراقبت ویژه منتقل کند و با هماهنگی بیمارستانها برای ادامه درمان خود زیر نظارت پزشکی همواره ای و پیگیری وعدهای انان و تکمیل لوازم بستری کامل و فراهم کردن  تمام نیازهای خود است.  بنیاد، پنج خانهء مراقبت عمده ای و پنج فرعی را در پایتخت ایجاد کرد. ونیز تعدادی از مراقبتها در استان های دیگر ایجاد کرد.

شایان ذکر است که مراقبت ویژه ای از زنان و کودکان در استان صعده ایجاد شده بود و بنیاد در روند پردازش نظارت مشابه برای زنان و کودکان در پایتخت میباشد.

بنیاد تغذیه سالم، دارو، آب آشامیدنی و آب قابل استفاده در همه خانه های مراقبت فراهم میکند. و نیز خدمات بهداشتی و نظافت و لوازم آن و لوازم بهداشتی شخصی ذینفع را فراهم میکند.

بنیاد، سوخت لازم( نفت- دیزل) را برای ژنراتورها و خودروهای حمل و نقل, آمبولانس, و همچنین تعمیر آن بعهده میگیرد.

You might also like