رعاية متكاملة لجميع جرحى الوطن

برنامه دارو

با توجه به گرانی دارو و کمبود بسیاری از آن ها است، اما برنامه دارویی نیازهای مجروحان را از دارو ولوازم درمانی و بهداشتی توسط داروسازان متخصص تأمین میکند. و داروها را به زخمیان تحویل میشود و نیز برنامه درمانی انان را پیگیری میکند. همچنان برنامه به بیمارستان های دولتی با تعدادی از داروها کمک میکند، ونیز از مراکز بهداشتی که به آوارگان خدماتی ارائه میدهد حمایت میکند..